Rok průmyslu a technického vzdělávání (4. 12. 2015)

Více než 400 akcí se uskutečnilo v letošním Roce průmyslu a technického vzdělávání, který se svými partnery vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zastupující souhrnně 10,5 tisíce firem. Právě o nich, o efektech v oblasti systémových změn i při ovlivňování veřejnosti a o pokračování letošních životaschopných aktivit v příštím roce jednalo 200 účastníků Závěrečné konference kampaně. Uskutečnila se 3. prosince v Kongresovém centru Praha za účasti významných osobností podnikatelské sféry, akademiků, zástupců škol, státní a veřejné správy. Na konferenci v diskusi vystoupili vedle dvou desítek mluvčích i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání se partnersky přihlásilo svými akcemi 150 významných subjektů včetně odvětvových svazů a asociací, firem, škol, státních organizací jako jsou TA ČR, CzechInvest, NÚV, NIDV a také jednotlivé kraje. Osobní záštitu převzal a v průběhu roku aktivitu podporoval předseda vlády Bohuslav Sobotka, do kampaně se zapojila také ministerstva – MŠMT, MPO, MPSV a MK.

Generálním partnerem byla Česká spořitelna, a.s. a její Nadace Depositum Bonum, která dlouhodobě spolupracuje s propagátorem matematiky a odborníkem na didaktiku matematiky prof. Milanem Hejným. Ten byl v průběhu kampaně pozitivně přijímán mnohými partnery. Na konferenci mu proto jako výraz poděkování za celoživotní přínos předal prezident SP ČR Jaroslav Hanák speciální ocenění Roku průmyslu a technického vzdělávání.

„Bylo moudré, vyhlásit letošní rok Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Vyvolali jsme zájem a diskusi odborné a částečně i laické veřejnosti. Podařilo se nám získat vládu k podpoře této aktivity, přihlásila se k ní řada významných subjektů. Nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, vysokoškoláků, středoškoláků s maturitou i učňů, je chronickou a zvětšující se bariérou omezující konkurenceschopnost našich firem vůči světu. Proto budeme i v příštích letech pokračovat v našich snahách, jeden rok nestačí k systémové změně tak konzervativní oblastí jakou je vzdělávání,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

„Oblast podpory průmyslu, posilování hospodářství, rozvoj technického vzdělávání a vytváření nových pracovních míst považuji za jedny ze svých klíčových priorit. Letošní Rok průmyslu a technického vzdělávání jednoznačně potvrdil, že průmysl byl a je hospodářským srdcem naší ekonomiky. A toto srdce potřebuje zdravý tep – potřebuje rozumné zákony, fungující stát i mezinárodní vztahy, potřebuje kvalifikované zaměstnance,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka ve svém prohlášení, které zaslal účastníkům konference. „Vláda v letošním roce prosadila několik důležitých opatření – mimo jiné jsme otevřeli novou finanční perspektivu eurofondů a vypsali první výzvy, zlepšili jsme zákony pro investiční pobídky, máme efektivnější podporu exportu, díky obnově rozumné investiční politiky státu se také znovu začalo dařit našemu stavebnictví. Mimořádně důležité bylo také schválení aktualizace Státní energetické koncepce a rozhodnutí o podobě územně ekologických limitů,“ konstatoval Bohuslav Sobotka.

„Oceňuji spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a aktivity Roku průmyslu a technického vzdělávání. Osobně usiluji o podporu kvalitního technického vzdělávání i dalších oblastí vzdělávání, které jsou významné i pro uplatnění na trhu práce. Na MŠMT se snažíme i o podporu intenzivnější spolupráce firem a škol a principů duálního vzdělávání,““““ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

„V letošním roce se nám podařilo udělat pokrok a zorganizovat pro popularizaci technických oborů řadu prospěšných akcí. Pokud ale chceme, aby měl náš průmysl skutečně perspektivní budoucnost, byl konkurenceschopný a měl dostatek vzdělaných odborníků, měl by pro nás i každý další rok být v určitém smyslu rokem průmyslu a technického vzdělávání, ač jim tak již nebudeme říkat,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

„“““Pro Českou republiku, nejprůmyslovější stát Evropy, jsou technicky vzdělaní odborníci klíčem k budoucí prosperitě. Abychom se ale nestali pouhou montovnou a orientovali se na produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, musí začít spolupracovat školy, vědci, firmy a státní správa. V rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které předsedám, jsme proto zřídili výbor pro technické vzdělávání, a připravujeme opatření na zlepšení této oblasti. Jedná se například o nové výzvy z evropských fondů, zatraktivnění technických oborů pro žáky základních škol nebo podporu oborů, které dlouhodobě chybí na trhu práce,“ zaslal své vyjádření místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

 

„“““Jsme státem s nejvyšším podílem zaměstnaných v průmyslovém sektoru v EU. Je to dáno historicky a je jen na nás, zda to bude výhoda či naopak. Investoři nás vyhledávají kvůli kvalitní pracovní síle. Z mého pohledu je to tedy nejen výhoda, ale i nezbytnost dalšího vývoje. Proto technické vzdělávání maximálně podporujeme a proto v něm vidíme budoucnost. Fakt, že již více než rok jsme ve srovnání míry  nezaměstnanosti na druhém nejlepším místě v EU za Německem, tyto trendy jen potvrzuje,“ řekl náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro zaměstnanost a nepojistné sociální dávky Jan Marek.

 

„Myslím, že se jednalo o nejúspěšnější akci SP ČR za řadu posledních let,“ řekl na adresu Roku průmyslu a technického vzdělávání viceprezident SP ČR Zbyněk Frolík. „Povedlo se zapojit vládu, ministerstva a řadu podniků a celá akce vyznívá jako celonárodní aktivita. Stálo by za to z roku udělat Pětiletku průmyslu a technického vzdělávání, protože se v této oblasti mění věci velmi pomalu,“ konstatoval.

 

„Během uplynulého roku jsme měli jedinečnou možnost ukázat politické reprezentaci i široké veřejnosti nutnost rozvoje technického vzdělávání v České republice. Aby nezůstalo pouze u slov, realizovali jsme ve ŠKODA AUTO desítky aktivit, z nichž můžeme zmínit například grantovou podporu středních a základních škol, vytvoření vlastního vozu FUNSTAR našimi učni nebo představení výzev čtvrté průmyslové revoluce učitelům v projektu ‚Věda má budoucnost‘  tak, aby své žáky motivovali k rozvoji tím správným směrem. Jsem přesvědčen, že Rok průmyslu a technického vzdělávání byl tím správným krokem k tomu, aby Česká republika mohla i do budoucna zůstat lídrem v oblasti průmyslu a inovací,“ řekl člen představenstva SP ČR Bohdan Wojnar.

 

„Prosazujeme rozšíření technického vzdělávání. Chceme zavést celou řadu technických prvků i do předškolního vzdělání, aby děti už od školky měly k technice pozitivní vztah. Na druhou stranu chceme zavést i ‚dovzdělávací‘ procesy, protože turbulence v potřebách profesí je obrovská a někteří lidé se za krátkou dobu nestačí připravit – získat všechny potřebné kompetence. Je potřeba, aby i po třicítce nebo čtyřicítce měli možnost si rozšířit své horizonty,“ uvedl viceprezident SP ČR Jiří Cienciala.

 

Rok průmyslu a technického vzdělávání se vedle snahy změnit vzdělávací systém zaměřil na širokou veřejnost a na změnu vnímání průmyslu. SP ČR se svými partnerskými firmami z Moravskoslezského kraje a ve spolupráci se Světem techniky v Dolních Vítkovicích uspořádal 1. května Den s průmyslem v Ostravě, který přilákal na 12 tisíc návštěvníků. Zaštítil Dny techniky Kopřivnice (20 tisíc návštěvníků) či Vědecký jarmark v Praze – Dejvicích (16 tisíc návštěvníků), Jarmark řemesel a služeb, Den techniky a řemesel a další velké akce.

 

Významnou akcí bylo vytvoření společné expozice dvanácti subjektů s bohatým doprovodným programem pod názvem „Průmyslový ostrov“ na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Součástí aktivit byly odborné semináře k aktivitě Průmysl 4.0, společenské setkání Industry Night či kvíz pro studenty SŠ a VŠ. Průmyslový ostrov navštívili i prezident republiky Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka a mnozí členové jeho vlády.

 

Podpora soutěží, odborné diskuse

 

V průběhu roku SP ČR zorganizoval několik soutěží pro žáky a studenty, například kvíz pro studenty SŠ a VŠ v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v září 2015 a šestikolový on-line kvíz s YouTuberem Vidrailem pro žáky ZŠ. Celkově SP ČR podpořil více než tři desítky podnikatelských, technických, studentských a inovačních soutěží (Manažer roku, Nejlepší spolupráce roku, Vizionáři 2015, Středoškolská odborná činnost – SOČ, Hledáme mladého chemika, Propojený svět, České ručičky, EBEC, Merkurmánia, Robotická liga FLL, KrajTECH 2015, Technohrátky, Mezinárodní řemeslné hry, Cadet Grand Prix 2015).

 

SP ČR rovněž zorganizoval v krajských městech za účasti ministrů a hejtmanů sedm velkých diskusních panelů a více než tři desítky dalších odborných akcí zaměřených na otázky školství, trhu práce, inovací. Celková účast na těchto odborných setkáních přesáhla 3 tisíce osob. Šlo o akce jako Sklářské svítání, Česká škola 21. století, ICOLLE 2015, Konference ISSS, Celoživotní učení, Technicko-manažerské vzdělávání, Inovace prakticky, Technické školství a odborné jazykové vzdělávání, Autosympo, Electrojobs Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR, Setkání sklářů a keramiků, Konference Asociace výzkumných organizací, Konkurenceschopnost a lidské zdroje pro chemický průmysl, Den s Technologickou agenturou ČR a další.

 

SP ČR zejména prostřednictvím svých krajských kanceláří spolupracoval s veletrhy vzdělávání, trhu práce či průmyslu (EDUCA MYJOB LIBEREC 2015, FOR Industry a další).

 

Podpora spolupráce firem a škol

 

Záměrem SP ČR také bylo podpořit spolupráci firem a škol, zejména výstupy projektu POSPOLU. Proto uspořádal či zaštítil více než pět desítek regionálních setkání škol, firem a veřejné správy v jednotlivých krajích. SP ČR a jeho členové podpořili více než čtyři desítky exkurzí žáků základních a středních škol i návštěvy vysokoškoláků na odborných veletrzích. Výrazněji než v minulých letech podpořil více než šest desítek dnů otevřených dveří ve firmách a školách.

 

Mezi firmami, které spolupracují se středními školami, se výrazně profilovaly zejména ŠKODA Auto, Siemens, Microsoft, IBM, LINET, Vítkovice Machinery Group, TOS Vansdorf, Třinecké železárny, BRANO GROUP, Ostroj, Kovosvit MAS a řada dalších. Pomoci rodičům při rozhodování o tom, na jakou střední školu polytechnického zaměření mají poslat své děti, by měla sloužit elektronická publikace Almanach technického vzdělávání. V Almanachu se prezentuje bezmála 500 odborných středních škol technických oborů a více než 70 příkladů dobré praxe spolupráce s firmami. Informačně přehledná část publikace umožňuje vyhledávání podle skupin oborů, jednotlivých oborů či místa působení školy v konkrétním kraji/okrese. Informace o Almanachu budou k dispozici na webech www.spcr.cz a www.rokprumyslu.eu.

 

Právě webová stránka www.rokprumyslu.eu se stala centrem informací, kde jsou prezentována klíčová odvětví, nabídka technického vzdělávání v ČR, příklady dobré praxe, informace o prosazovaných systémových změnách i volnočasové aktivity vázané k technice a průmyslu. Nejnavštěvovanější rubriky jsou Aktuality, Vzdělávání, Kalendář akcí a Soutěže. Celkový počet publikovaných článků na webu přesáhnul 1000 a počet zobrazení přes 100 tisíc.

 

Prosazení systémových změn

 

Ve vztahu k systémovým změnám se jako jeden z nejdůležitějších výstupů Roku průmyslu a technického vzdělávání podařilo dosáhnout podpisu Národní dohody, 8 sektorových dohod pro vybraná odvětví a 13 regionálních sektorových dohod, které by měly otevřít cestu k lepší spolupráci firem, škol, státní a regionální správy a jež by měly podpořit již existující systém dalšího vzdělávání – Národní soustavu kvalifikací a Národní soustavu povolání. Jen do sektorových rad je nyní zapojeno více než 2,5 tisíce zástupců firem a dalších subjektů.

 

V letošním roce se díky aktivitě SP ČR povedly či zčásti povedlo prosadit následující změny:

 

1) Zavedení povinných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky
Novela školského zákona schválená 23. 9. vládou obsahuje mj. povinné přijímačky do maturitních oborů od roku 2017  – momentálně je novela v Parlamentu ČR.

 

2) Zavedení povinné maturity z matematiky
Novela školského zákona schválená 23. 9. vládou obsahuje mj. povinnou maturitu z matematiky od roku 2021 – momentálně novela v Parlamentu ČR.

 

3) Vzorové smlouvy mezi žákem a podnikem
MŠMT zveřejnilo doporučující metodiky a vzorové smlouvy na konci prvního listopadového týdne: „Doporučení k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem“.

 

4) Účast zaměstnavatelů ve správních radách VŠ
Podařilo se prosadit účast zaměstnavatelů ve správních radách VŠ a povinnou profesní profilaci pro část programů VŠ.

 

5) Dlouhodobý záměr vzdělávání 2015-2020
Je zde obsažena podpora odborného vzdělávání. Od příštího roku bude mít navíc SP ČR kompetenci vyjadřovat se ke změnám kapacit a oborů škol (školský rejstřík).

 

6) Projekt POSPOLU
SP ČR podporuje naplňování doporučení tohoto pilotního projektu (hlavně změny v legislativě).

 

K řešení nadále zůstávají následující okruhy:

A) Návrh reformy financování regionálního školství
SP ČR požaduje, aby MŠMT zveřejnilo návrh reformy financování ZŠ a SŠ. Zásadní je zveřejnění konkrétních principů reformy financování včetně modelových příkladů a výpočtů. Pokud by měla reforma negativní dopad do financování odborných škol, SP ČR ji nepodpoří. MŠMT přislíbilo předložit návrh do konce tohoto roku.

B) Návrh změn financování (technických) VŠ
MŠMT slíbilo zveřejnit návrh změn financování VŠ ve druhé polovině roku 2015. SP ČR trvá na slíbených principech reformy, avšak zatím nebyly žádné návrhy předloženy.

C) Návrh predikčního systému
Zásadní je nastavení systému v kompetenci MPSV a následně využití výstupů MŠMT a kraji (krajská objednávka). Pro SP ČR je klíčovým požadavkem co nejrychlejší nastartování funkčního systému krátkodobých predikcí trhu práce.

D) Podpora technické výchovy v MŠ, polytechnické výuky na ZŠ
Letos byl vypsán dotační program tzv. „3+3+3“, který se z hlediska konstrukce nepovedl a nebyl o něj zájem ani mezi kraji (jen 2 kraje). Pro „nástupnické“ dotační programy SP ČR požaduje změnu podmínek tak, aby samy firmy mohly určit, kam jejich příspěvky půjdou.

E) Podpora zájmového technického vzdělávání
SP ČR požadoval zveřejnění výzvy z operačního programu OP VVV na podporu nových soutěží technického zájmového vzdělávání, podpory školních kroužků a obnovu Domů mladých techniků a přírodovědců. Podpora zájmového technického vzdělávání není ovšem v plánu výzev pro rok 2015 a ani o jejím zařazení do plánu výzev na rok 2016 není nic známo.

F) Změny ve výzkumu, vývoji a inovacích
Rada vlády pro VaVaI se rozhodla neprovádět v letech 2015 a 2016 revizi Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a následně se s touto informací seznámila vláda. Revize metodiky přitom měla spočívat ve větší motivaci pro provádění aplikovaného výzkumu.

 

Pro rok 2016 plánuje SP ČR pokračovat v tlaku na systémové změny ve školství s cílem výrazněji podpořit technické vzdělávání. Firmy dlouhodobě poukazují na nedostatek technicky vzdělaných pracovníků s tím, že situace se nadále zhoršuje.

 

Také o systémových změnách se jednalo na diskusní platformě vysokoškoláků z 10 vysokých škol s podnikateli, zástupci vlády, akademiky a novináři. Šlo o 1. ročník takového formátu diskusních setkání pod názvem BUSINESS škola. Informace, včetně fotogalerie a videa jsou uvedeny na www.business-skola.cz

 

Vnímání technického vzdělávání veřejností

 

Součástí snah SP ČR a jeho partnerů bylo změnit mezi veřejností a zejména mezi rodiči vnímání průmyslu a technických oborů. Proto zorganizoval několik průzkumů se společností Ipsos, v listopadu to bylo šetření se zaměřením na postoje rodičů vůči technickému vzdělávání a průmyslu. V průběhu roku byl zjišťován pohled veřejnosti na české školství a v rámci soutěže Manažer roku, jejímž je SP ČR spoluvyhlašovatelem, i na aktuální názory manažerů v ČR. Mezi svými členskými firmami uspořádal SP ČR vlastní ankety, například se zaměřením na absorpční kapacitu firem pro stáže studentů středních škol (výstupy jsou k dispozici na webové stránce www.spcr.cz nebo www.manazerroku.cz.

 

Technické obory byly mezi dětmi a mládeží a jejich rodiči popularizovány šířením animovaného videospotu. Natočeno bylo 30 videoreportáží z akcí kampaně. Jednotlivé akce, například kvízy pro školy a žáky či hádanky „I love technika“ s YouTuberem Vidrailem, se komunikovaly na sociálních sítích, zejména na Facebooku Roku průmyslu a technického vzdělávání. Celkový dosah příspěvků na FB byl půl milionu osob.

 

Média a Rok průmyslu a technického vzdělávání

 

Agenda technického vzdělávání v českých médiích letos výrazně rezonovala, do konce listopadu bylo zveřejněno cca 7000 příspěvků. Z toho téměř pětina příspěvků o technickém vzdělávání byla zmiňována v přímé souvislosti s Rokem průmyslu a technického vzdělávání.

4.12.2015    iprosperita.cz

Podobné příspěvky

PF 2017 Přejeme všem partnerům, studentům, žákům, učitelům a nadšencům, kteří stejně jako my vidí ve vědě budoucnost hodně štěstí, úspěchů, radostí a průlomových objevů do roku 2017.
30.-31. března proběhlo... 30. a 31. března proběhlo dvoudenní setkání učitelů ZŠ zapojených do programu VMB s partnerem ŠKODA AUTO , a.s., Mladá Boleslav. Setkání začalo ve Vrchlabí v závodě
Závěrečné setkání p... V pátek 10. června proběhne v Mladé Boleslavi závěrečné setkání pedagogů zapojených v letošním ročníku Věda má budoucnost v modulech pro učitele, výchovné poradce a ředitele základních
„Úvodní setkání... 20. 11. 2014 proběhlo představení projektu na Střední průmyslové škole Ostrov, která je do projektu zapojená již druhým rokem. Předmětem setkání bylo zejména představení projektu studentům 3. ročníku Technického lycea, kteří budou zapojeni
Dvoudenní workshop „Žijeme ve světě inovací a rychlých technologických změn. Jako výrobní firma cítí ŠKODA AUTO tyto změny v každodenním životě, pro udržení konkurenceschopnosti tedy potřebujeme kvalitně technicky vzdělané a motivované  zaměstnance. Věříme, že právě motivovaní učitelé využívající zajímavé
Počet škol zapojených ... Po celé České republice se právě rozbíhá čtvrtý ročník (na Slovensku třetí ročník) projektu s názvem Věda má budoucnost, který se dlouhodobě snaží bojovat s negativním trendem klesajícího zájmu
29.3. personální blok S... 29. 3. 2017 do společnosti Bayer zavítali studenti Střední odborné školy zdravotnické z Prahy 1. Kromě malého občerstvení jsme pro ně připravili zajímavý program. Studenti si nejprve
DZ: Bayer ocenil students... Společnost Bayer ocenila nejlepší návrhy studentů na podporu zvýšení prestiže vědy v projektu Věda má budoucnost. (ČIANEWS) – Společnost Bayer ocenila nejlepší návrhy studentů na podporu zvýšení prestiže
Prezentace programu VMB 16.9.2015 proběhla v Praze prezentace programu Věda má budoucnost na konferenci Národní ceny kariérového poradenství 2015. Program byl prezentován na stánku zapojených organizací, které se v Česku
Studenti hledali budoucno... V uplynulých dnech skončil další ročník programu „Věda má budoucnost“, a to školní konferencí probíhající přímo ve firmě Bayer. Své návrhy na zlepšení prestiže vědy v České republice na