Vzdělávání učitelů v projektu Věda má budoucnost (AUTOMA.CZ/ 25.7.2014)

V Mladé Boleslavi byl úspěšně zakončen první ročník vzdělávacího programu pro učite­le základních škol z regionu zaměřený na pod­poru výuky matematiky a fyziky. Uskutečnil se v rámci projektu Věda má budoucnost. Peda­gogové se seznámili s aktuálními trendy ve vý­uce a se situací na trhu práce. Se zástupci Ško­da Auto, a. s., diskutovali na téma možného uplatnění absolventů škol primárně v automo­bilovém průmyslu, ale i v dalších odvětvích.

Pedagogové v rámci projektu absolvova­li tyto akce:
  • ve Středním odborném učilišti strojíren­ském Škoda Auto a. s. workshop den v ži­votě firmy na téma využití znalostí fyziky v automobilové praxi,
  • blok zaměřený na moderní trendy ve výu­ce, který byl příležitostí vyzkoušet si práci s novými didaktickými pomůckami (tablet, mobilní telefon, PC) a s jejich propojením s měřicími přístroji,
  • blok technické obory a příležitosti pro ka­riéru, kdy se učitelé setkali s personalisty a získali informace ze zákulisí přijímací­ho řízení v nadnárodní společnosti,
  • setkání věda v praxi; zde si účastníci vy­zkoušeli simulaci výrobní linky ve Výuko­vém centru Škoda Auto.
Program byl završen prezentacemi prací učitelů o možnostech využití získaných po­znatků v jejich výuce. Z hodnocení projektu vyplynulo, že učitelé oceňují získané infor­mace pro zvýšení zájmu žáků o výuku fyziky a matematiky prostřednictvím moderní tech­niky. Přispívají k tomu i informace o výhod­ných možnostech uplatnění znalostí v prů­myslových oborech, zejména v automobi­lovém průmyslu. Učitelé získali množství podnětů, jak obohatit svou výuku o poznatky z praxe a učinit ji pro své žáky zajímavější.
Hlavní cíl vzdělávacího programu uvá­dí koordinátor projektu takto: „Žáci se čas­to rozhodují o svém budoucím zaměstnání podle toho, jak je bavily předměty ve ško­le. Program projektu Věda má budoucnost byl proto koncipován tak, aby byli učitelé schopni své žáky zaujmout a motivovat je pro zájem o přírodovědné a technické obo­ry a aby jim pomohli s následným uplatně­ním na trhu práce.“ Vedoucí vnějších vztahů Škoda Auto Michal Kadera zdůvodňuje mo­tivaci svého podniku: „Nezájem žáků o od­borné školy a nedostatek technicky vzdě­laných absolventů dlouhodobě nepříznivě ovlivňuje ekonomický rozvoj ČR a její kon­kurenceschopnost. Škoda Auto se rozhodla tomuto negativnímu trendu proaktivně če­lit komplexním souborem synergických pro­jektů, mezi které patří právě i snaha moti­vovat učitele.“
Radim Zabadal, AISIS
O projektu
Program vzdělávání pedagogických pra­covníků základních škol vznikl v rámci pro­jektuVěda má budoucnost pod patronací občanského sdružení AISIS a společnosti Škoda Auto.
Jde v něm o strukturovanou spolupráci zapojených škol a společnosti Škoda Auto. Smyslem je zvýšit atraktivitu přírodověd­ných a technických oborů na základních školách.
Know-how celého projektu vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, do níž je v současné době v celém Irsku zapojeno 125 velkých firem a 170 škol.
Projekt Věda má budoucnost běží od roku 2011, nese záštitu Ministerstva škol­ství, mládeže a tělovýchovy ČR a Akade­mie věd České republiky. V letošním roce je do něj zapojeno pět firem a 25 základních a středních škol v České republice a šest středních škol na Slovensku.
Na několik otázek odpověděl Radim Za­badal, koordinátor projektu:
 
Je projekt časově omezený, popřípadě do kdy?
Projekt spolupráce škol a firem Věda má budoucnost je koncipován vždy v rámci jed­noho školního roku a jde v něm o propojení jedné konkrétní firmy s jednou či více škola­mi zapojenými v projektu. Například první ročník spolupráce společnosti Škoda Auto se čtrnácti školami z Mladoboleslavska a oko­lí probíhal v rozmezí prosinec 2013 až kvě­ten 2014 s tím, že o pokračování spolupráce v následujícím školním roce nyní jednáme se zástupci společnosti Škoda Auto. V tom­to případě se ale jedná primárně o spoluprá­ci s učiteli základních škol pro zvýšení je­jich motivace.
 
Je projekt otevřený pro další aktivní účast­níky – pro firmy, školy (základní, střední i vysoké), popřípadě pro další instituce?
Projekt Věda má budoucnost vznikl před čtyřmi lety s cílem vytvořit širší platformu vzájemně spolupracujících škol a firem, zapo­jení dalších subjektů z řad firem i škol je tedy rozhodně žádoucí. Spolupráce nyní probíhá tak, že na každou firmu zapojenou do pro­jektu se váže jedna či více škol. Z větší části jde o školy základní a střední, ale máme do­mluvenu spolupráci i s jednou vyšší odbor­nou školou. Cílovou skupinu je tedy možné zvolit na základě dohody s konkrétní firmou.
 
Jsou firmy spolupracující se školami nějak finančně motivovány, nebo je jejich účast na projektu zcela nezištná?
V současnosti je projekt ze 100 % finan­cován firmami zapojenými do projektu. Je­jich účast je nezištná, respektive možný uži­tek pro ně se projevuje až ve výhledu pěti a více let. Projekt spadá do oblasti společen­ské odpovědnosti firem.
 
Jestliže se firma (nebo jiná instituce) chce zapojit do vašeho projektu, jak má postu­povat? Jaké formality jsou s tím spojeny?
Při zájmu o zapojení se nejprve sejdeme se zástupci firmy k osobnímu jednání a na­stavíme spolupráci podle potřeb a finanč­ních možností společnosti. Časově je vhod­né nastavit spolupráci před zahájením no­vého školního roku. Je vhodné kontaktovat koordinátora projektu.
 
Je projekt otevřený pro spolupráci s jiný­mi podobnými projekty?
S dalšími subjekty spolupracujeme též, ať již formou konkrétní spolupráce na pro­jektu (Akademie věd ČR, Assessment Sys­tems International), či formou sdílení infor­mací a získání podpory od dalších institu­cí (MŠMT, NÚV, ČVUT, Svaz průmyslu a dopravy, Americká obchodní komora apod.). Zapojení dalšího subjektu je vý­sledkem diskuse o přínosu pro obě zapo­jené strany.

 

Podobné příspěvky

„Den v životě fir... 10. 12. 2014 proběhlo v pražském sídle společnosti Bayer setkání s názvem Den v životě firmy, kterého se zúčastnili studenti oboru Chemik oprátor z druhého ročníku SŠ – Centrum odborné přípravy
Den ve firmě – VO... Ve čtvrtek 2.2. v odpoledních hodinách nás navštívilo celkem 30 studentů z Vyšší odborné školy zdravotnické sídlící na Praze 1. Studentky se zúčastnili v rámci programu Věda
Dvoudenní workshop pro u... Dvoudenní workshop (pro učitele matematiky a fyziky) se koná 17. – 18. 3. 2016 Více informací: ŠA_dvoudenní_workshop_anotace
Závěrečná konference ... 11. června 2018 proběhla Závěrečná konference projektu Věda má budoucnost. Žáci středních odborných škol si vyzkoušeli vědu v praxi. Své práce prezentovali na půdě Akademie věd České republiky
Počet škol zapojených ... Po celé České republice se právě rozbíhá čtvrtý ročník (na Slovensku třetí ročník) projektu s názvem Věda má budoucnost, který se dlouhodobě snaží bojovat s negativním trendem klesajícího zájmu
Žáci se ve firmách sez... Již pátým rokem běží po celé České republice program s názvem Věda má budoucnost, který se snaží bojovat s negativním trendem klesajícího zájmu o přírodovědné a technické
„Závěrečné setk... 27. 5. 2015 proběhlo závěrečné setkání učitelů v programu věnovaném dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, který běží ve spolupráci s mladoboleslavskou společností ŠKODA AUTO a.s. V rámci setkání účastníci
„Úvodní setkání... 20. 11. 2014 proběhlo představení projektu na Střední průmyslové škole Ostrov, která je do projektu zapojená již druhým rokem. Předmětem setkání bylo zejména představení projektu studentům 3. ročníku Technického lycea, kteří budou zapojeni
Závěrečná zpráva ro... Čtvrtý ročník programu Věda má budoucnost skončil. K již vytvořeným modulům pro žáky a učitele přibyly další tři moduly pro kariérové poradce na školách, ředitele škol a
VMB na týdnu vědy a tec... V pondělí 7. listopadu 2016 jsme spolu s 5 studenty gymnázia Jana Nerudy prezentovali program Věda má budoucnost v rámci Týdne vědy a techniky na Akademii věd ČR. Na